Innove
Autentimata kasutaja
 
Testide tulemuste statistika
Käesolevas vaates kuvatakse statistikat:
- riigieksamite puhul kõikide põhieksamit sooritanud eksaminandide kohta,
- põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde puhul kõikide valimisse kuulunud eksaminandide kohta.