Innove
Autentimata kasutaja
 

Oluline info

Avatud on 2019. aasta gümnaasiumi riigieksamitele ja rahvusvahelistele võõrkeeleeksamitele registreerimine.
Registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar.
Koolidel on võimalik EIS-is jälgida registreerimise seisu ning kuni 30. jaanuarini kontrollida, kas kõik õpilased on ennast riigieksamitele registreerinud, ning vajadusel õpilasi ja eksamivalikuid lisada.

Loodusõpetuse 4. ja 7. klassi tasemetöö tulemused on avaldatud EISis. Tasemetöö tulemuste tõlgendamise juhised asuvad Innove kodulehel https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/tasemetoode-materjalid/loodusvaldkond

● EIS-is nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

● Lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine käib plankide moodulis, mis asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.

______________________________________________________________________________________________________

Andmetöötlustingimused

Eksamite Infosüsteemi (EIS) vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium ning volitatud töötleja on Sihtasutus Innove.
SA Innove lähtub isikuandmete töötlemisel EIS põhimääruses sätestatud nõuetest.

Eksamite infosüsteemi põhimäärus sätestab milliseid andmeid EIS-i kogutakse ja millised on säilitustähtajad.

Teie õigused seoses oma andmetega ja kuidas neid teostada

Andmekaitse tagamise eest vastutava ametnikuga saate kontakti e-posti andmekaitse@hm.ee kaudu.
Teile on õigusaktidega nähtud ette õigus:
● paluda kinnitust oma isikuandmete töötlemise kohta, tutvuda enda isikuandmetega ja saada nende kohta teavet (töötlemise eesmärk, töötleja(d), allikad, jne);
● paluda enda isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele;
● võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi.

Teie õigused tulenevad eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusest ( Euroopa Liidu määrus )

Õigus esitada kaebus ja rikkumisest teavitamine

Kui arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile või kui teie elukoht on muus EL liikmesriigis, siis vastava riigi pädevale ametiasutusele.

Kui isikuandmetega seotud rikkumine kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, teavitab ministeerium andmesubjekti põhjendamatu viivituseta isikuandmetega seotud rikkumisest.